فسفوزیست

فسفوزیست

کار اصلی: افزایش جذب فسفات و اهن

این کود تامین کننده فسفات برای گیاه است و شامل باکتری‌های فسفوباکتر است که به محض ورود به خاک شروع به فعالیت کرده و علاوه بر حل کردن فسفات های نامحلول خاک و‌ترشح سیدروفور برای کلاته کردن اهن، مواد دیگری را نیز تولید می‌نمایند. یک دسته از این مواد باعث افزایش رشد رویشی و زایشی گیاه می‌شوند(عوامل محرک رشد اکسین جیبرلین تیامین ریبوفلاوین) یک دسته اسیدهای آلی برای حل عناصر و بهبود پی اچ محدوده ریشه و یک دسته دیگر از این مواد دفع کننده برخی از عوامل بیماریزای میکربی موجود در خاک هستند. این کود مقاومت گیاه را به شرایط سخت محیطی مانند شوری خاک، کم‌آبی، آهکی بودن خاک افزایش می‌دهد.

این محصول در بسته بندی های ۵ لیتری، یک لیتری و ۲۵۰ سی سی تولید می شود.

این باکتری با استفاده از روش‌های مولکولی استخراج مولکول ۱۶S rRNA و تعیین توالی آن شناسایی شد. براساس نتایج تعیین توالی نام آن Serratia marcescens است.