نیتروزیست
تصویرمیکروسکوپی از باکتری کود زیستی نیتروزیست

نیتروزیست

کار اصلی: تولید و تبدیل نیتروژن و حل کانی پتاس

این کود تامین کننده ازت (نیتروژن) برای گیاه است که می تواند مکمل با کودهای شیمیایی ازته در کشاورزی صنعتی یا جایگزین آن ها در کشاورزی ارگانیک باشد. به جذب پتاس نیز کمک می کند. این کود شامل باکتری‌های انتروباکتر تثبیت کننده ازت است که به محض ورود به خاک شروع به فعالیت کرده و علاوه بر ازت، مواد دیگری را تولید می‌نمایند از قبیل مواد محرک رشد که رشد رویشی(افزایش رشد ساقه، ریشه‌زایی، افزایش تعداد و اندازه برگ‌ها) و رشد زایشی(افزایش گل‌دهی، میوه‌دهی و افزایش کیفیت محصول) گیاه را افزایش می‌دهند. موادی که برخی از باکتری‌ها و قارچ‌های بیماریزای گیاهی را دفع می‌کنند و از بیماری و دچار آفت شدن گیاه جلوگیری می‌کنند. این کود مقاومت گیاه را به شرایط سخت محیطی مانند شوری خاک، کم‌آبی، آهکی بودن خاک افزایش می‌دهد.

این باکتری با استفاده از روش‌های مولکولی استخراج مولکول ۱۶S rRNA و تعیین توالی آن شناسایی شد. براساس نتایج تعیین توالی نام آن Enterobacter Cloacae  است. تعیین توالی این باکتری توسط موسسه خاک و آب صورت گرفته است و مستندات آن در اختیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور است