بازدیدها و بازخوردها

بازدیدها و بازخوردها

بازدید از مزرعه تحقیقات کردکوی استان گلستان، بذرمال شده با کودهای نیتروزیست و فسفوزیست (به همراه آقای دکتر ربانی و آقای دکتر رادمنش)

گلخانه رز لیلیان آقای غفارزاده (استفاده از کودهای بیولوژیک نیتروزیست و فسفوزیست و قارچ کش بیولوژیک بی ام)

مزرعه زعفران (جناب آقای مرتضی مختاری، تربت جام)

رشد و اثر نیتروزیت و فسفوزیت و بی ام روی نهال‌ها (کمتر از دوماه اندازه نهال‌ها دوبرابر شده)

مزرعه سیب زمینی با استفاده از قارچ کش بی ام و نیتروزیست و فسفوزیست بهترین رشد رویشی را داشته است

بازدید مشترک شرکت های کشت کار گستر نوژان و فارسا از گلخانه های یزد که محصولات دو شرکت مصرف شده است (با تشکر فراوان از جناب الیاسی)

استان گلستان مزرعه مرکز تحقیقات و اموزش جهاد کشاورزی (طرح بذرمال کلزا با کودهای زیستی نیتروزیست و فسفوزیست)

ارتفاع ذرت علوفه ای درمنطقه چاهک شهرستان خاتم نهایتابه دومتر می رسد ولی دراثراستفاده از کودهای نیترووفسفوزیست درآب آبیاری این ارتفاع به ۵/۲ متررسیده است (یعنی ۱۵ درصدافزایش عملکرد)

مزرعه تیمار (با استفاده از نیتروزیست و فسفوزیست) و شاهد (بدون استفاده از نیتروزیست و فسفوزیست) زعفران (جناب آقای مرتضی مختاری، تربت جام)

گندم انتونیوس کشت شده مزرعه اقای رجبی اسفراین روستای جوشقان بذر‌مال شده با کودهای نیتروزیست‌ و فسفوزیست

برداشت مزرعه چغندر، استفاده شده از کودهای بیولوزیک نیتروزیست و فسفوزیست و قارچ کش بیولوژیک بی ام (جناب آقای یاسر منصوری)

ذرت علوفه ای نوع بذر ماکسیما، محل کشت آرامگاه فردوسی مشهد (بذرمال با نیتروزیست، فسفوزیست و بی ام)

نتایج مثبت کودهای زیستی نیتروزیست فسفوزیست در باغ پسته جناب مهندس اسدالهی کارشناس موفق و مدیر گروه پسته بردسکن

مزرعه گوجه فرنگی مشکل تنش گرما و شوری داشته که باعث رشد کند بوته ها شده است که تاثیر مصرف کودهای نیتروزیست و فسفوزیست پس از دو هفته در رفع این مشکل کاملا مشهود است

درخت خرما پس از استفاده از نیتروزیست و فسفوزیست (جناب آقای مهربانی)

زراعت گندم و جو در خاک و اب منطقه شوری در نهبندان است تراکم کشت صد کیلو بذر در هکتار (جناب آقای عاشق دوست)

عکس‌های زیر مربوط به نهال لیمو می‌باشد ک در منطقه‌ برازجان (استان بوشهر) کشت شده و به راحتی می‌توان تاثیر مصرف نیتروزیست و فسفوزیست را در دو نمونه مشاهده نمود

بذرمال گندم با کودهای نیتروزیست و فسفوزیست (روستای نورآباد دوراهی گرنچی خاش؛ آقای رشید شهنوازی)

طرح استفاده از کودهای زیستی شرکت دانش بنیان کشت کارگستر نوژان در مزارع ذرت (عنبرآباد جیرفت) با تشکر از جناب آقای مهندس کریمی