فرآوری کود حیوانی

فرآوری کود حیوانی

روش فرآوری هوازی با کودهای بیولوژیک نیتروزیست و فسفوزیست و قارچ کش بی ام:

کود حیوانی را روی زمین پهن کرده به صورتی که ارتفاع دپو بیشتر از نیم متر نباشد.

افزودنی‌های پتاس، فسفر، گوگرد و براده آهن قبل از فرآوری نباید بیش از ۵% وزنی در مجموع باشد و اگر بیشتر شد برای یکنواختی بیشتر کود، حداقل پنج بار می‌بایست هم بخورد.

برای هر ده تن کود حیوانی یک گالن پنج لیتری نیتروزیست، یک گالن پنج لیتری فسفوزیست و دو لیتر قارچ کش بی ام با دویست لیتر آب رقیق کرده روی کودها بپاشید.

هر هفته رطوبت کود را در حد مطلوب (به اصطلاح در حد گاورو) تنظیم کنید.

دپو را با پلاستیک خفه نکنید بلکه پلاستیک مشبک باشد تا هوا برسد.

اگر فرآوری کمتر از سه ماه است در پایان کار ۱% وزنی ازت اضافه کنید.