کود شیمیایی

انواع کود های شیمیایی

تعریف کود: به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک(زیستی) که جهت تقویت خاک و بالا بردن حاصلخیزی آن که چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی باعث افزایش عملکرد محصول می شود کود گفته می شود.

کودها به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :

  • کودهای شیمیایی
  • کود آلی
  • کود بیولوژیک(زیستی)

کودهای شیمیایی کشاورزی به دو دسته کود های شیمیایی عناصر پرمصرف (ماکرو) و عناصر کم مصرف (میکرو) تقسیم بندی می شوند.

  • عناصر پر مصرف (ماکرو) شامل:

ازت (N) – فسفر(P) – پتاس (K) – کلسیم (Ca) – منیزیم(Mg)

  • عناصر کم مصرف (میکرو) شامل :

آهن(Fe) – روی(Zn) – منگنز(Mn) – مس(Cu) – بر(B)

در صنعت تولید کودهای شیمیایی بسته به نیاز کشاورزان کودهای شیمیایی به صورت تک عنصره و یا چند عنصره به بازار عرضه شده است که عبارت اند از:

  • کودهای تک عنصره مانند:

اوره، سولفات آمونیوم، سولفات پتاسیم، اسید بوریک، سولفات منیزیم و … در بازار موجود می باشد البته کودهای سولفاته علاوه بر عنصر اصلی کود دارای درصدی گوگرد به صورت سولفاته می باشد که تا حدی می تواند گوگرد زمین را تامین کند.

  • کودهای چند عنصره ماکرو (که به کودهای NPK معروف هستند):

این کودهای دارای سه عنصر اصلی پر مصرف ازت، فسفر و پتاسیم می باشند.

بنا به نیاز کشاوزران درصد این عناصر به صورت های مختلفی وارد بازار شده است مانند کودهای: ۲۰-۲۰-۲۰، ۱۰-۵۲-۱۰، ۱۰-۱۰-۳۰و …

  • کود های چند عنصره میکرو:

مانند کود های سه گانه روی-آهن- منگنز

  • کود های کامل:

به کودهایی که تمامی عناصر ماکرو و میکرو را دارا باشند کود کامل گفته می شود. این کودها دارای درصد متناسبی از عناصر ماکرو و میکرو می باشند.

ترکیبات شیمیایی و درصد خلوص در کودهای شیمیایی بسیار متفاوت می باشند. که این تفاوت در ترکیب و درصد خلوص بر نحوه مصرف و زمان مصرف بسیار اثر دارد، پس با دانستن خواص و ویژگی های مختلف کودهای شیمیایی ، باعث مصرف و مدیریت بهتر این کودها و اثر بخشی بیشتر آنها خواهیم بود .

کودهای نیتروژنی

کودهای فسفاته

کودهای پتاسه

کودهای میکرو